مناطق محروم

زمان مطالعه این مطلب تنها: 4 دقیقه

مناطق محروم

 

مناطق محروم،  تصویب نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

 

شماره76254/ت36095ه‍ـ
10/4/1388
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/
1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به‌مهر پیوست
تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در
امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می‌گردند. مناطق کمتر توسعه‌یافته و
محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه، « مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می‌شود.
الف ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال
1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز
طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانهـا و بخش‌های محروم کشور ـ مصوب
1386ـ
ب ـ مواد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ
پ ـ‌ ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ـ مصوب 1379ـ (تنفیذ شده به موجب ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه ـ
مصوب 1383ـ).
ت ـ قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص‌های
توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب 1381ـ .
ث ـ بند «4» اصلاحی قانون راجع ‌به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتـی ایران ـ مصوب 1376ـ
.
ج ـ تبصره (3) بند « الف» ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386ـ .
چ ـ تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ .
ح ـ تبصره (2) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ .
خ ـ ماده (24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب
1384ـ .
د ـ مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ .
تبصره 1ـ در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب‌نامه
آمده‌است، حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.
تبصره 2ـ تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده (6)
تصویب‌نامه شماره 116002/ت 35253ه‍ مورخ 18/9/1385 موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون
حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر
توسعه یافته هستند.
2ـ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک
اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات
کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد
داشت.
3‌ـ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده‌است، به شرح
زیر تعیین تکلیف می‌شود.
الف ـ فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893ه‍ مورخ 31/4/1382 در مورد
واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که
بهره‌برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله
ملاک عمل خواهد بود.
ب ـ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به‌اشخاص حقیقی
و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق
ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.
پ ـ سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز
طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده
(50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون
مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این
تصویب‌نامه برای شهرستانها و بخش‌ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست
نیامده است، براساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است.
4ـ فهرست پیوست این تصویب‌نامه، فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت، مندرج در
بند (1) این تصویب‌نامه ملاک عمل می‌باشد.
5 ـ مفاد این تصویب‌نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می‌باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب‌نامه شماره
12290/ت33051 ه‍ مورخ 24/3/1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این
تصویب‌نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می‌شود.
6 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور
مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و سایر دستگاههای اجرایی
مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هریک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی
شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای
تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ پرویز داودی

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

(بخش‌ها)
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
بشارت لرستان الیگودرز
ززوماهرو لرستان الیگودرز
بخش کمتر توسعه یافته تابعیت تقسیماتی
استان شهرستان
مرکزی لرستان الیگودرز
مرکزی لرستان پلدختر
معمولان لرستان پلدختر
پاپی لرستان خرم‌آباد
چغلوند لرستان خرم‌آباد
زاغه لرستان خرم‌آباد
دوره چگنی لرستان دوره
شاهیوند لرستان دوره
ویسیان لرستان دوره
فیروزآباد لرستان سلسله
مرکزی لرستان سلسله
درب ‌گنبد لرستان کوهدشت
رومشکان لرستان کوهدشت
طرهان لرستان کوهدشت
کونانی لرستان کوهدشت
مرکزی لرستان کوهدشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.