خدمات شهری،وظایف ادارات شهری

زمان مطالعه این مطلب تنها: 9 دقیقه
 • شرح وظایف شوراهای شهر و روستا :

   

  شرح وظایف شورای اسلامی شهر
  ( بر اساس قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 همراه با آخرین اصلاحات بر اساس قانون اصلاحیه 6/7/1382 )
  ماده 71 – وظایف شورای اسلامی هر به شرح زیر است:

  1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال .
  تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
  تبصره 2- شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
  تبصره 3 – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور ودر سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . ” وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند . در صورتی که وزیر کشور یا استاندار‌، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.”
  تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پذیرد:
  الف – استعفای کتبی با تصویب شورا .
  ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

  .ج – تعلیق طبق مقررات قانونی .
  د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .
  2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط .
  3- نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
  4- همکاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان های

  مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .

  5- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایرامور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .
  6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط .
  7- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ،ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .
  8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری وهمچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
  9- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل های وزارت کشور
  10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم وارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
  11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسای پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
  12- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وشرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .
  تبصره – کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
  13- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.
  14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
  15- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
  16– تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

  17 – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری

  18 – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
  19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ودیگراماکن عمومی ،که توسط بخش خصوصی ،تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع وتدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ،نظافت وبهداشت این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی ومانند آن .
  20- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر 21- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
  22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری .
  23- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها .میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
  24- تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابان ها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها .
  25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .

  26 – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها .
  27 – تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری .
  28 – وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
  29 – وضع مقرات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری باادارات وبنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره.
  30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها ، مؤسسات شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب در امد و هزینه انها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیری های لازم براساس مقررات قانونی .
  تبصره – کلیه پرداخت های شهرداری در حدوده بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که موردتأئید شورای شهر باشند برسد.
  31- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنماید و نسخه ای از ان را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند
  32- واحد های شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
  33- همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .
  34- بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهر سازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه ان توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی .
  تبصره 1- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود .
  تبصره 2 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت وسازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هرکجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

  ماده 72 – شرایط احراز تصدی سمت شهردارطبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید .

  ماده 73 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد .
  چنانچه شهردار ازحضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد
  تبصره – در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود .

  ماده 74 – شورای موضوع این قانون یا هریک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها ، شهرداری ویا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی ، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری ها ، شهرداری ها ، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.
  تبصره 1 – اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد.
  تبصره 2 – هر گونه استفاده شخصی از اموال ، دارائی ها و امکانات شوراها .دهیاری ، شهرداری ، موسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد.

  ماده 75 – آئین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هر گونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .بکارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آئین نامه ممنوع می باشد.

  ماده 76 – شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان ها وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای . زمینه اطلاع عمومی مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و در آمد خود فراهم نمایند

  ماده 77 – شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند.
  تبصره- عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید.

 • تاریخچه آتش‌نشانی در ایران و خرم آباد :

نخستین شهر کشور که به تجهیزات و سازمان آتش‌نشانی مجهز شد، شهر تبریز بود. در حدود یکصد و پنجاه سال پیش، روسها در این شهر نخستین سازمان آتش نشانی ایران را تاسیس نمودند که برج آتش نشانی تبریز از یادگارهای آن دوران است. دومین و سومین واحدهای آتش نشانی رسمی در جنوب کشور و در شهرهای مسجد سلیمان و آبادان برای حفظ تأسیسات ایجاد شده در پالایشگاه آن شهرها تاسیس شد. سپس با توجه به ایجاد زیر ساختهای اقتصادی در اقصی نقاط کشور، ایجاد واحدهای اطفایی در مناطق مختلف کشور آغاز گردید که می‌توان به احداث واحدهای آتش نشانی (اطفائیه) در بلدیه آنروز نام برد که در قطبهای اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد شده و بطور مثال احداث پایگاه‌هایی در تهران 1303، قزوین 1303، اهواز 1304، بندر انزلی 1305، شهر رشت 1310، مشهد مقدس 1312، شهر زنجان 1327،شهر اصفهان1328 و شهر شیراز 1329 نام برد.

در تهران نیز اولین‌بار، یک ژنرال روس در محل سه‌راه امین‌حضور، اقدام به تاسیس اولین ایستگاه آتش‌نشانی نمود و بعدها با گسترش همین واحد و انتقال آن به چهارراه حسن‌آباد، واحد اطفائیه بلدیه تاسیس گردید. به تدریج با افزایش نیازهای شهر تهران این واحد به دو ایستگاه تهران و شمیرانات توسعه پیدا کرد. در سال 1326 این ایستگاه‌ها به پنج ایستگاه افزایش یافت و امروزه تعداد ایستگاه‌های حریق تهران در حال رسیدن به ۱۲۵ مورد است.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد در سال ۱۳۵۳ تنها با یک دستگاه کامیون مخصوص و دو نفر خدمه کار خود را آغاز کرد. این سازمان تا سال ۱۳۵۶ توانست یک ایستگاه مجهز در بلوار شریعتی تاسیس کند. هم اکنون این سازمان با 205 نفر خدمه و کارمند و ۲۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین و 8 ایستگاه از مهمترین سازمان‌های آتش‌نشانی در استان لرستان است.

مدیرعامل آتش‌نشانی شهرداری خرم‌آباد گفت: ۳ منطقه در خرم‌آباد فاصله زیادی تا ایستگاه‌های آتش‌نشانی دارند، بنابراین باید ۳ ایستگاه جدید در این مناطق احداث شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، فضل‌الله رشیدی ظهر روز سه شنبه در حاشیه همایش گرامیداشت روز آتش‌نشان که در سالن جلسات هلال‌احمر لرستان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر هفت ایستگاه اطفای حریق و یک ایستگاه امداد و نجات در خرم‌آباد وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه به‌ ازای هر 50 هزار نفر، باید یک ایستگاه آتش‌نشانی وجود داشته باشد، ما به وجود سه ایستگاه آتش‌نشانی دیگر در خرم‌آباد نیاز داریم.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد عنوان کرد: مناطق ماسور، کمالوند و شهرک پارسیلون فاصله زیادی با ایستگاه‌های آتش‌نشانی دارند، بنابراین انتظار داریم که مسئولان با ما همکاری لازم را داشته باشند و زمینی را در این مناطق در اختیار ما قرار دهند تا نسبت به احداث ایستگاه آتش‌نشانی در این سه منطقه شهر اقدام شود.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات و نیروی انسانی در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد، تصریح کرد: باید حداقل هشت خودروی سنگین و چهار خودروی سبک به ناوگان آتش‌نشانی خرم‌آباد اضافه شود که از نظر نیروی انسانی نیز سال گذشته هشت نفر از پرسنل ما بازنشست شده‌اند و به نیروهای جدیدی نیاز داریم.

رشیدی با اشاره به آموزش پرسنل آتش‌نشانی خرم‌آباد، خاطرنشان کرد: تمام 170 نفر پرسنل آتش‌نشانی خرم‌آباد از صفرتا صد در بحث امداد و نجات، اطفای حریق و غواصی و کمک‌های اولیه آموزش دیدند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.