انجام عمل جراحی تعویض مفصل زانو در خرم‌آباد

زمان مطالعه این مطلب تنها: 3 دقیقه

 

دکتر رضا شـفیع پـور متخصـص جراحـی اسـتخوان و مفاصل (ارتوپـد) و فارغ‌التحصیل دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران با تشـریح عمل‌های جراحی و پروسـیجر درمانی صـورت گرفته بـر روی بیمـاران مبتال بـه دردهای اسـتخوانی و مفاصـل گفـت: به طـور کلـی جراحـی ارتوپدی طیف وسـیعی دارد کـه در مجمـوع جراحی‌های کوچـک در زمـان کمتـری انجام‌شده و جراحی‌های بـزرگ بـه دلیـل پیچیده‌تر بـودن نیاز بـه زمـان بیشـتری دارد کـه بعضاً ایـن طیف از جراحی‌ها در بـازه زمانی 5 تا 7 سـاعت صورت می‌گیرد.
دکتر شـفیع پـور با بیـان این مطلب که در کشـور مـا سیسـتم پزشـکی رو بـه جلـو بـوده و از نظـر وجـود پزشـکان و متخصصان، قابل‌مقایسه با دیگر کشـورهای دنیـا هسـتیم، افزود: در اسـتان لرسـتان ایـن حرکت‌ها دیرتـر شـروع شـده ولـی شـرایط مطلـوب ارزیابـی می‌شود.
وی بیـان کـرد: موضوعـی کـه مـا بیشـتر روی آن تمرکـز کرده‌ایم بحـث زانـو می‌باشد کـه در ایـن خصـوص افرادی هسـتند کـه تخریب غضـروف مفصلی و فرسـایش در آن‌ها به‌طور وسـیع زیاد شـده کـه این فرسـایش را آرتـروز زانـو میگوییـم.
ایـن متخصـص ارتوپـدی گفـت: در مراحـل اولیـه بـرای بیمـاران درمان‌های حمایتی صـورت گرفته ولی وقتـی تخریـب غضـروف مفصلی از حدی بیشـتر اسـت، فعالیـت زانـو تحت‌الشعاع قـرار گرفتـه و بیمـار دچار عالئمـی می‌شود کـه بـا درمان‌های متـداول، درد و ناراحتـی برطـرف نمی‌شود و در ایـن مواقـع جراحـی ُ تعویض مفصل زانو انجام‌شده که حسـن آن این اسـت کـه حرکت بـدون درد را بـه زانو بر می‌گرداند و کیفیت زندگـی فـرد را بهبود می‌بخشد.
دکتـر شـفیع پـور تصریـح کـرد: افرادی کـه تحت جراحـی تعویـض مفصـل زانـو قـرار می‌گیرند دچـار عـوارض ناشـی از دست‌کاری در رباط‌های صلیبـی و مینیسـک می‌شوند کـه این افراد بـرای این کـه از یک زندگـی فعـال بـدون درد برخـوردار باشـند می‌بایست سـطح فعالیت‌های خـود را کاهـش دهند.
وی اظهـار داشـت: سـطح فعالیـت یـک فـرد 20 سـاله بـا بقیـه افـراد متفـاوت اسـت و این موضـوع برای جراحـان یـک دغدغـه محسـوب می‌شود که بـه طور شماره 96-1/26 مثـال جراحی‌هایی در بعضـی افراد اتفاق می‌افتد که دچـار آرتـروز هسـتند ولـی این آرتـروز محـدود به یک کمپارتمـان دیگـر از زانـو بوده و بقیه سـاختار زانو سـالم اسـت و مشـکل خاصـی نـدارد و فقـط قسـمت داخلـی آن دچـار درد و سـاییدگی و تـورم شـده اسـت کـه ایـن موضـوع فعالیـت طبیعـی فـرد را محـدود می‌کند و از طرفـی چـون ایـن بیمـاران بـه لحـاظ سـنی جوان‌ترند، انجـام جراحـی تعویـض مفصـل زانـو بـرای آن‌ها چالش‌برانگیز اسـت.
دکتر شفیع پور خاطرنشـان کرد: فـرض کنید یک فـرد 35 یـا 40 سـاله را تحـت جراحـی تعویـض مفصل زانـو قـرار داده‌ایم ولـی بـه دلیـل محدودیت شـدیدی کـه وجـود دارد پـس از گذشـت یـک بـازه زمانـی 10 تا 20 سـاله می‌بایست بـر روی فـرد دچـار ایـن عارضه عمـل جراحـی مجـدد )ریویـژن( صـورت گیـرد کـه در افـراد جوانـی کـه آرتـروز آن‌ها بـه یـک قسـمت خـاص زانـو محـدود اسـت می‌بایست آن کمپارتمان بـه طور موضعـی تحـت جراحـی تعویـض مفصـل قـرار گیـرد کـه در اصطلاح بـه آن Uni Condylar knee Arthroplasty ُ می‌گویند و حسـن آن در این اسـت کـه کمپارتمـان دچـار عالئم آرتـروز تحت جراحـی قرار گرفتـه، بـه طـوری کـه پـس از جراحـی و پروسـیجر درمانـی مـا شـاهد یـک روکـش سـطح مفصلـی صـاف هسـتیم که در فرد درد ایجاد نکرده و بقیه سـاختارهای دیگـر زانـو مثل رباط‌های صلیبی، دست‌کاری نشـده و آناتومـی زانـو کمترین تغییـر را پیدا کـرده و بنابراین در طـول عمـل جراحی ما شـاهد خونریزی کمتـر و پس از جراحـی نیـز شـرایط افـراد از نظر کاهـش درد زانو بهتر شـده و دوران برگشت‌پذیری بـه کار کمتـر و تحمـل فعالیـت بـرای بیماران بیشـتر می‌شود.
وی بیان داشـت: برای نخسـتین بار در بیمارسـتان تأمیـن اجتماعـی شـهر خرم‌آباد ایـن عمـل جراحی بر روی فـرد جوانـی که از رنج سـنی کمتری برخـوردار بود صـورت گرفت که نتایـج آن رضایت‌بخش ارزیابی شـده است.
دکتـر شـفیع پـور در خاتمـه گفـت: با توجه بـه توانمنـدی متخصصـان اسـتان می‌توان بیمارانـی کـه دچـار عـوارض ناشـی از دردهـای اسـتخوانی و مفاصـل هسـتند را در مراکـز درمانـی اسـتان و به‌خصوص بیمارستان‌های شـهر خرم‌آباد معالجـه نمـود که در ایـن رابطـه از دانشـگاه علـوم پزشـکی انتظـار می‌رود شـرایط را بـرای مراجعه بیماران از اقصی نقاط کشـور به مراکـز درمانـی اسـتان لرسـتان فراهـم آورنـد. / صدای ملت- 96/2/10

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.